Dobrodelni županov sklad

Enkratna denarna pomoč

Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani Občine Brezovica:

 • z nizkim socialnim standardom
 • ki so se znašli v težki finančni situaciji ter
 • pomoči potrebni v primeru naravnih in drugih nesreč

Prosilci z nizkim socialnim standardom ali tisti, ki so se znašli v težki finančni situaciji, so tiste družine in posamezniki, ki živijo v težkih stanovanjskih ali drugih premoženjskih razmerah oziroma katerih eksistenca je ogrožena.

Enkratna denarna pomoč se vlagatelju lahko dodeli v enkratnem znesku od 50 EUR do 1.000 EUR.

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči mora vsebovati:

 • ime in priimek upravičenca ter telefonsko številko / GSM številko;
 • naslov upravičenca;
 • EMŠO, davčno št., TRR;
 • fotokopijo osebnega dokumenta;
 • podpis;
 • ter VSE PRILOGE, ki dokazujejo dejansko premoženjsko stanje navedeno v vlogi, ki predstavlja razlog za dodelitev denarne pomoči (npr: odločba CSD, potrdilo zavoda za zaposlovanje, najemna pogodba,…)

V kolikor vloga ne bo popolna z vsemi zgoraj naštetimi podatki, je upravni odbor po novem pravilniku NE BO obravnaval.

Do enkratne denarne pomoči je vsak prosilec upravičen le enkrat letno.

Vloge z vsemi dokazili pošljite po pošti, na naslov Občina Brezovica (za Županov sklad), Tržaška 390, 1351 Brezovica.

Štipendije

Občina Brezovica podeljuje štipendije iz Dobrodelnega županovega sklada dijakom in študentom, ki so občani Občine Brezovica ter živijo v slabih premoženjskih razmerah.

Pravico do štipendije lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ima stalno prebivališče v Občini Brezovica,
 • da ima status rednega študenta oziroma status dijaka (potrdilo),
 • da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj dober šolski uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7,0 – študenti,
 • da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
 • da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja,
 • da ne presega skupni letni bruto prihodek vseh družinskih članov 30.000,00 EUR.

Razpis za podelitev štipendij Dobrodelni sklad objavi enkrat letno, običajno v začetku septembra, za tekoče šolsko leto.

 

O skladu

Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica je edini takšen delujoči sklad v Sloveniji, ki ga je ustanovil Župan Metod Ropret z namenom zagotavljanja boljšega socialnega standarda pomoči potrebnim, z namenom spodbujanja intelektualne rasti in izobraževanja mladih v občini. Dobrodelni sklad podeljuje sredstva v obliki enkratnih denarnih pomoči ter štipendij.

Predsednica sklada je Marjana Plešnar Pirc, ki je bila soglasno izvoljena izmed članov odbora dobrodelnega županovega sklada. Sklad je z novo predsednico uvedel tudi nekaj sprememb, in sicer je potrdil nov pravilnik o delovanju sklada, ter začel svoje občane o svojem delovanju, pravilih, akcijah,…obveščati na internetni strani Občine Brezovica. Tam boste dobili tudi vse podatke ki jih potrebujete za vložitev vloge,štipendije, o naših dogodkih in finančnih poročilih.

Odbor dobrodelnega županovega sklada:
Marjana Plešnar Pirc, Polona Raušl, Marjetka Susman, Nada Istenič, Karmen Rus Pograjec, mag. Nataša Smrekar, Petra Škraba.

Pravilnik o delovanju Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica

Obrazec – vloga za enkratno denarno pomoč

Obrazec – vloga za štipendijo