Turistična taksa

PLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Skladno z Odlokom o turistični in promocijski taksi v občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 67/2018, 117/2022) turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Brezovica do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Z strani Občine ali njenega pooblaščenca je na podlagi podatkov pridobljenih iz eTurizma – AJPES vsem zavezancem do 25. dne v mesecu za pretekli mesec po e-pošti poslan informativni obračun na e-naslov izvajalca nastanitvene dejavnosti.

 Turistična in promocijska taksa se nakazujeta na TRR:

SI56 0120 8845 0000 070 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA
BREZOVICA

Pri plačilu se sklicujte na številko:

SI19 davčna št. vplačnika – 07129 – mmll (mesec in leto na katerega se nanaša plačilo)

 

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,92 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,23 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,15 eurov na osebo na dan.

 

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,46 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,12 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,58 eurov na osebo na dan.

 

Plačilo turistične takse in posledično promocijske takse v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

 

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse,
– obiskovalci, ki so v MKZ Rakitna stacionirani iz zdravstvenih razlogov,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice,
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.

Preskoči na vsebino