Projekti občine sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Igrišče pri jezeru

Nosilec projekta: KS Rakitna

Partnerji v projektu: Občina Brezovica, Mesarija in kuhinja Krušič d.o.o., ŠD Rakitna

Vrednost celotnega projekta: 31.640,54

Višina sofinanciranja: 20.754,58

Trajanje projekta:

Povzetek projekta:
Operacija vključuje vzpostavitev nove rekreativne infrastrukture, namenjene zlasti turistom, otrokom in mladostnikom ter uporabnikom MKZ Rakitna. Obsega izgradnjo otroškega igrišča z dvemi kompleksnimi igrali, balvansko plezalno steno, večfunkcijsko igralo z igralnim stolpom, lestvijo ali plezalno steno z oprimki za dostop, toboganom in dvema gugalnicama ter sedišči s pogledom na jezero.
Cilji:
-nadgraditi rekreativno infrastrukturo na Rakitni
-povečati atraktivnost Rakitne in območje jezera
-vključiti vsaj 100 udeležencev ranljivih skupin

Aktivnosti:
– Ažuriranje DIIP z CBA
-zemeljska dela, izgradnja polja z varnostno površino in zamejitvenim zidom
-nakup in postavitev plezalnega balvana
-nakup in postavitev večfunkcijskega igrala
-leseno sedišče
-varnostni pregled in izdelava varnostnega načrta in načrta rednega vzdrževanja

Rezultati:
– nadgrajena rekreativna infrastruktura na Rakitni
– vpliv operacije na vsaj 5000 prebivalcev

Ureditev turistično-informativnih točk v občini

Nosilec: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR

Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR

Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.10.2020

Povzetek projekta:
Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti…). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-Ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti:
-priprava DIIP in CBA analize
-priprava idejne zasnove
-izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
-izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
-priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
-priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
-izdelava in montaža tabel
-ureditev klopi

Pričakovani rezultati:
-14 lokacij z urejeno zunanjo površino
-14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

Povezave:
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA Republike Slovenije 2014-2020
Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020

 

Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč v Preserju in na Rakitni

Nosilec: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna, Prostovoljno gasilsko društvo Rakitna

Vrednost projekta z DDV: 155.034,81 EUR

Vrednost sofinanciranja: 96.842,46 EUR

Trajanje projekta: 1.6.2019 – 31.12.2019

Povzetek projekta:
Z obnovo športnih igrišč bodo igrišča bolj privlačna, bolj funkcionalna in bolj varna. Poleg preplastitve tal obeh igrišč bomo zamenjali vse rekvizite (košarka, mali nogomet…), zarisali nove
črte, obnovili ograje in postavili novo osvetlitev. S projektom želimo dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju in s tem zmanjšati razlike med urbanimi in podeželskimi območji. Vključiti želimo
čim več mladih in starejših, povečati obisk obeh igrišč in možnosti za medsebojno druženje in sklepanje novih poznanstev.

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

Aktivnosti:
-izdelava investicijske dokumentacije
-priprava igrišča za začetek gradbenih del
-ureditev razsvetljave igrišča
-obnova že obstoječe ograje
-nakup opreme
-promocija, informiranje, obveščanje javnosti
-izvajanje aktivnosti na igriščih

Pričakovani rezultati:
– 2 urejeni zunanji površini
– na novo vključene osebe dveh različnih ranljivih skupin

Povezave:
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA Republike Slovenije 2014-2020
Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020

 

Preskoči na vsebino