Župan in podžupan

2850Metod_Ropret_edit2_pp_resizepret_edit2_pp_resizeŽupan Metod Ropret

metod.ropret@brezovica.si
Telefon tajništva župana: 01 3601 770

Delovno področje župana:

 • vodenje in zastopanje občinskega sveta,
 • izvajanje kadrovske politike v občinski upravi,
 • usmerjanje in nadzorovanje dela občinske uprave,
 • pripravljanje odločitev za občinski svet,
 • nadziranje in zagotavljanje zakonitosti dela organov občine in občinske uprave,
 • usmerjanje vsebin investicijskih, finančnih in drugih programov občine,
 • določanje, oblikovanje in usklajevanje politike lokalnih organov, svetovanje organom občine,
 • priprava, sprejem, dopolnjevanje ali preklic predpisov, ki jih sprejema župan,
 • sprejemanje splošnih aktov organizacijskega in postopkovnega značaja,
 • načrtovanje in usklajevanje strokovnega dela,
 • sprejemanje letnega delovnega načrta občine in zagotavljanje njegovega izvajanja,
 • pripravljanje in vodenje sej Občinskega sveta,
 • povezovanje občine z drugimi občinami, organizacijami, ipd.,
 • druge naloge določene s Statutom Občine Brezovica in drugimi predpisi občine ter ostalimi zakoni in podzakonskimi akti.

2333Marko_CudenPodžupan Marko Čuden

marko.cuden@brezovica.si
Tel: 01 3601 770

Delovno področje podžupana:

 • spremljanje zakonodaje in objav pomembnih za občino,
 • spremljanje poslovanja posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov,
 • priprava, izvedba in vodenje vseh aktivnosti v zvezi z oskrbo s pitno vodo in čiščenjem odpadnih voda,
 • pregled in priprava investicij na področju izgradnje komunalne infrastrukture, sodelovanje pri izdelavi dopolnitev programov komunalnega opremljanja in strategije obračunavanja komunalnih prispevkov,
 • nadomeščanje župana za posamezne zadeve,
 • druge naloge po nalogu župana,
 • spremljanje Sveta uporabnikov javnih dobrin v občini Brezovica,
 • spremljanje izvajanja Odbora za komunalne dejavnosti in splošno preventivo.
Preskoči na vsebino