Občinski svet

Sestava občinskega sveta

IME IN PRIIMEK
PREDSEDNIK ODBORA
NASLOV
MARKO ČUDEN (Lista Marka Čudna – LMČ)
Odbor za komunalo in splošno preventivo
Podpeška cesta 279, Notranje Gorice
LILJANA BOŠNJAK (Lista Marka Čudna – LMČ) Pod Goricami 65, Vnanje Gorice
ALEŠ OGRIČ (Lista Marka Čudna – LMČ) Rakitna 396, Preserje
POLONCA RAUŠL (Lista Marka Čudna – LMČ) Ulica Ivana Selana 35, Brezovica
KRISTIJAN MUSEK LEŠNIK(Lista Marka Čudna – LMČ) Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo Požarnice 26 D, Vnanje Gorice
BERNARD DEBEVEC (Lista mladih in zelenih Občine Brezovica) Nova pot 82, Vnanje Gorice
MATEJA ŠUŠTARŠIČ (Lista mladih in zelenih Občine Brezovica) Goričica pod Krimom 26 B, Preserje
BORUT PIRNAT (Lista mladih in zelenih Občine Brezovica)
Jezero 95, Preserje
LUCIJA KOKELJ (Lista mladih in zelenih Občine Brezovica) Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo Na Peske 25, Notranje Gorice
MATEJ PLEVNIK (Lista mladih in zelenih Občine Brezovica) Tržaška cesta 509, Brezovica
KLEMEN VELKAVRH (Slovenska demokratska stranka)
Podpeška cesta 308 A, Notranje Gorice
HELENA URBANČIČ (Slovenska demokratska stranka) Za Grabnom 34, Brezovica
ALJAŽ SUSMAN (Slovenska demokratska stranka) Jezero 80, Preserje
MIHA RUS (Nova Slovenija – Krščanski demokrati) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Podpeška cesta 71 G, Brezovica
GORAZD KOVAČIČ (Lista za Rakitno) Rakitna 112 C, Preserje
KLEMEN ZALETEL (Socialni demokrati) Cesta na postajo 1, Brezovica
MITJA BERVAR (Lista združeni demokrati Občine Brezovica – ZDOB) Jezero 69 D, Preserje
MARJAN MRAVLJE (Slovenska ljudska stranka) V Radno 11, Brezovica

Delovna telesa in odbori

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Miha Rus (predsednik)
 • Marko Čuden
 • Bernard Debevec
 • Klemen Velkavrh
 • Gorazd Kovačič

Finančno, statutarno-pravni odbor

 • Marko Čuden
 • Liljana Bošnjak
 • Mateja Lekan – Štrukelj
 • Matej Plevnik
 • Jana Bizavičar
 • Gorazd Kovačič
 • Andrejka Jamnik

Odbor za komunalo in splošno preventivo

 • Marko Čuden (predsednik)
 • Aleš Ogrič
 • Miran Repar
 • Luka Rogelj
 • Gorazd Krompič
 • Marjan Mravlje
 • Mitja Bervar

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo

 • Kristijan Musek Lešnik (predsednik)
 • Polona Raušl
 • Mateja Šuštaršič
 • Matej Plevnik
 • Klemen Velkavrh
 • Helena Urbančič
 • Gorazd Kovačič

Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo

 • Lucija Kokelj (predsednik)
 • Aleš Ogrič
 • Jaka Napotnik
 • Primož Rihtar
 • Aljaž Susman
 • Tanja Kovačič Šavor
 • Mitja Bervar

Nadzorni svet JKP Brezovica, d. o. o.

 • Janez Miklič (predsednik)
 • Borut Pirnat
 • Pavle Pirc
 • Nejc Vesel
 • Klemen Maček

Posvetovalno telo župana – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 • Brajer Renata
 • Kermavner Tomaž
 • Krompič Gorazd
 • Peklaj Tanja
 • Prodan Tanja (od 1.4.2023), začasno Sirk Nina (do 1.4.2023)
 • Reiter Otmar
 • Suhadolnik Kaja Natalija
 • Šebenik Gregor

Pristojnosti in naloge občinskega sveta (Statut Občine Brezovica, Uradni list RS, št. 79/2016)

2. Občinski svet

13. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 18 članov.
(3) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
(4) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

14. člen
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, razen če občinski funkcionar odstopi,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine,
– sprejema vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za posamezno odmerno leto
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– odloča o dolgoročnem zadolževanju občine za investicije,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom in se seznanja z njihovimi letnimi poročili,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

16. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

17. člen
(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan odsoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član občinskega sveta.
(4) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.
(5) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

18. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

19. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
(8) Predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave občine ali od njih pooblaščene osebe, so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

20. člen
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

21. člen
Prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.

 

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Delovna telesa občinskega sveta, delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa določi občinski svet s poslovnikom.

23. člen
(1) Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
(4) V komisijo se imenujejo člani v sorazmerju z uspehom na volitvah.

24. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

25. člen
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

26. člen
(1) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog članov občinskega sveta. Predlog razrešitve mora biti obrazložen.
(2) Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

Pristojnosti in naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vloga in glavne naloge sveta:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga lokalni skupnosti program za varnost v cestnem prometu in ustrezne ukrepe,
 • koordinira izvajanje nalog,
 • sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju ter ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • sodeluje z Javno agencijo za varnost prometa in ministrstvom pristojnim za promet.

Podlaga:

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih obsega:

 • Zakon o voznikih – ZVoz (Ur.l.RS, št. 109/10 z dne 30. 12. 2010),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – ZVoz-A (Ur.l.RS, 25/14 z dne 11. 4. 2014).

6. člen

(sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih)

(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot posvetovalno telo župana.

(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.

(3) Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

(4) Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinativno telo.

(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.

Preskoči na vsebino