Občinska uprava

 

Uprava občine

 

 

IME IN PRIIMEK
PODROČJE
TELEFON
E-MAIL
mag. IVANKA STRAŽIŠAR
Direktor OU
01 3601 773
041 750 483
NATAŠA REŽEK – daljša odsotnost
tajništvo, sprejemna pisarna
URBAN ACMAN
družbene dejavnosti: kultura, šport, sociala, šolska in predšolska vzgoja, zdravstvo
01 3601 774
041 750 489
KRISTINA ŽUST
urbanizem,
okolje in prostor,
turizem
01 3601 789
051 630 360
GAŠPER JAMNIK
občinski svet, nadzorni odbor
01 3601 786
041 750 488
STANE KNAP
komunala: prometna infrastruktura
01 3601 776
041 750 486
PETER PERŠIN
komunala: vodooskrba, odpadne vode
01 3601 782
051 385 181
BRANKA ZALAR ŠTRITOF
kmetijstvo, gospodarstvo
01 3601 788
041 750 501
NINA CVETKO
računovodstvo – finance
01 3601 890
031 261 875
SABINA CIRIKOVIĆ
računovodstvo – finance
01 3601 783
041 584 550
ANA MIKLIČ
družbene dejavnosti: kultura, šport, sociala, šolska in predšolska vzgoja, zdravstvo
01 3601 778
051 296 140
SAŠA ŠTRAVS SMOLIČ
računovodstvo – finance, komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
01 3601 779
051 630 350
PETRA ŠKRABA
kadrovske in splošne zadeve
01 3601 777
041 897 134
mag. GREGOR ŠEBENIK
01 3601 784
051 525 010
mag. NATAŠA SMREKAR
01 3601 780
KARLINA BRANCELJ
čistilka
01 3601 170
041 770 581
Ostale službe povezane z občinsko upravo
URBANIZEM
Urbanist Peter Lovšin, Urbania d.o.o., Ljubljana
(uradne ure vsako sredo od 15. do 17. ure )
01 3601 785
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Stanislav Bele
01 7555 423
01 7555 435

 

 

OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Brezovica in Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brezovica.

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Brezovica ustanovljen enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREZOVICA.

Občinska uprava zagotavlja:
• strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
• zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
• usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
• učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.

PODROČJA DELA

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Direktor občinske uprave:
• skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
• neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
• izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
• izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti,
• opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
• opravlja druge naloge po nalogu župana.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
• opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
• kadrovske zadeve,
• organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
• gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
• avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
• nudi strokovno pomoč krajevnim odborom pri njihovem delovanju in
• druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
• sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
• strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
• pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
• opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
• vodi evidenco o upravnih stvareh,
• sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
• opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
• pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
• zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
• opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
• spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
• spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
• pripravlja premoženjsko bilanco občine,
• opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti,
• izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
• spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
• opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
• skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
• pripravlja in izvaja programe javnih del,
• opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
• pripravlja prostorske akte občine,
• vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
• nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
• opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
• pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
• opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
• opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
• pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
• izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
• pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
• opravlja druge naloge na tem področju.

 

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Preskoči na vsebino