Nadzorni odbor

Sestava nadzornega odbora

IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA
NASLOV
TELEFON
Darko Jurca
Predsednik
Andreja Kotar
Podpredsednik
Patricija Kozin
Član
Bojana Bačar
Član
Daliborka Brčan
Član

 

Pristojnosti in naloge nadzornega odbora (Statut Občine Brezovica, Uradni list RS, št. 79/2016)

 

4. Nadzorni odbor

36. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.