Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Stavba Črni orel
Cankarjev trg 4,
p.p. 21
1360 Vrhnika

Telefon: 01 320 55 59
Faks: 01 750 51 58
Elektronska pošta: inspektorat.redarstvo@vrhnika.si
Spletna stran: www.mired.si

Uradne ure: ponedeljek – petek: 8.00 – 11.00

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in občinskega redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic. V okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva deluje inšpekcija in redarstvo. Pooblaščene uradne osebe izvajajo nadzor na območju vseh občin soustanoviteljic in nadzorujejo izvajanje naslednjih predpisov: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, odloki o občinskih cestah, odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, odloki o občinskih taksah, odloki o pokopališki dejavnosti, odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, odloki o oskrbi s pitno vodo in drugi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:

 • nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino;
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
 • pripravlja strokovne podlage in sodeluje pri pripravi odlokov;
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi Medobčinskega inšpektorata in redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo je pristojno:

 • nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih;
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
 • vzdrževati javni red in mir;
 • spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
  opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Obrazec za prijavo:

Preskoči na vsebino