Občina Brezovica

5mapbr

Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja. Na vzhodu meji z mestno občino Ljubljana ter občinama Ig in Velike Lašče. Na jugu leži občina Cerknica, na zahodu pa občini Borovnica in Vrhnika. Na severu sta občini Dobrova – Polhov Gradec in Log – Dragomer.

Zaradi naravnega in kulturnega bogastva smo Slovenija v malem. 30 km2 občine obsega barje z osamelci, Ljubljanico, sifonskim kraškim jezerom na Jezeru in rakiško planoto z zdravilno klimo in jezerom, 60 km2 pa pokrivajo kraški gozdovi. Občina, ki združuje 16 naselij z več kot 3700 hišami in 10.000 ljudi, je bila ustanovljena leta 1994. Področje je bilo poseljeno že v davni preteklosti. Čase, ko je Barje pokrivalo jezero in so tod živeli mostiščarji, je podrobno opisal pisatelj Janez Jalen. Na mnogih mestih so še danes vidni ostanki keltskih in rimskih časov. Ljubljanica je bila tako pomembna povezava s svetom, da so Rimljani prestavili njeno strugo k Podpeči, ki je poznana tudi po dobrem kamnu. Bližina gozdov in mesta je ugodno vplivala na razvoj kmetijstva, obrti in podjetništva. Furmane so zamenjali prevozniki. Mnoge stare obrti, na primer žganje apna, obdelava kamna in lesa, pletarstvo, so se ohranile do današnjih dni. Mnoge uspešno oživljamo in z njimi bogatimo kulturno in turistično ponudbo.

Veliko ljudi ima posluh za skupnost in plemenitenje podeželskih specifičnosti v skupno korist, zato nam uspeva ohranjati in poživljati tradicionalne vrednote, ki temeljijo na družinskih načelih in zakonitostih. Poudarjeno je sodelovanje v vseh skupnostih – v vsaki družini, soseščini, zaselku, kraju, župniji in tudi v vrtcu, šoli, v klubih in društvih. Tovrsten pristop gradi medsebojno zaupanje in utrjuje spoznanje, da sami sooblikujemo kvaliteto medsebojnega bivanja in prav tako sami ohranjamo ali uničujemo bivalne pogoje v okolju, v katerem živimo. Ohranjamo dobre navade iz preteklosti in poudarjamo tiste nove oblike koristnega druženja, ki nas zdravijo in varujejo pred “boleznimi sodobnega sveta”. Sodelovanje voditeljev institucij in skupnosti združuje vse občanke in občane.

Povezujemo se tudi navzven. Ustvarjamo krajinski park Ljubljansko barje, ki bo prijazen za ljudi in okolje. Dobro sodelujemo s sosednjimi in notranjskimi občinami. Prav tako z zamejci: z občinami Dolina pri Trstu, Kastav pri Reki, Lurenfeld, St. Paul in Žihpolje s Koroške. Leta 2006 nam je uspelo povezati več občin Brezovica in prijateljev le-teh iz slovanskih držav: Češke, Hrvaške, Slovaške, Slovenije, Poljske, Rusije in Ukrajine.

Statistični podatki

Občina Brezovica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 91 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 78. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 11.850 prebivalcev (približno 5.850 moških in 6.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 45. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 130 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,2 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 40,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 91 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 511 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.100 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 490 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 352 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 81 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 100 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 252 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 71 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Statistične podatke o Občini Brezovica si lahko pogledate na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Skip to content