Krajinski park Ljubljansko barje

Ljubljansko barje zavzema severni del občine in je hkrati najjužnejši del Ljubljanske kotline. Gre za edino nižinsko visoko barje v Sloveniji, ki je tudi evropskega pomena (sodi med najjužneje ležeča visoka barja v Evropi). Razvoj udorine tektonskega nastanka se je začel pred 2 milijonoma let, območje pa se ugreza še danes, ob čemer se nekateri deli ugrezajo hitreje, kar pogojuje nastanek gričev osamelcev, kot so Plešivica, Veliki vrh in Grič. Območje barja je priljubljeno med ornitologi, botaniki, biologi, geologi, ribiči in lovci, več kot primerno pa je tudi za različne oblike rekreacije v naravi (zlasti kolesarstvo in pohodništvo).

Osebna izkaznica KRAJINSKEGA PARKA Ljubljansko barje (vir: https://www.ljubljanskobarje.si/vec-o-parku/osebna-izkaznica-kplb/)

Površina zavarovanega območja
13.505 ha oziroma 135 km2

Ustanovitev parka
KPLB je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), ki je začela veljati 13. decembra 2008.

Kategorija zavarovanja
Krajinski park V. kategorija po IUCN

Mednarodni status
Od leta 2004 je območje Ljubljanskega barja uvrščeno v omrežje Natura 2000. Na območju KPLB se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine. V procesu je kandidatura Ljubljanskega barja za status mokrišča mednarodnega pomena po Ramsarski konvenciji.

Število ožjih zavarovanih območij
15 (9 naravnih spomenikov in 6 naravnih rezervatov)

Število naravnih vrednot
55

Število kulturnih spomenikov
5 kulturnih spomenikov državnega pomena in 2 kulturna spomenika lokalnega pomena

Število enot kulturne dediščine
277

Članstvo v mednarodnih zvezah
KP Ljubljansko barje je član mednarodne koordinacijske skupine za kolišča transnacionalnega serijskega spomeniškega območja “Prazgodovinska kolišča okoli Alp”.

Upravljavec
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen s sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda KP Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/2009).

Upravljanje s Krajinskim parkom Ljubljansko barje skladno s 19. členom Uredbe o KPLB izvaja javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Naloge javnega zavoda so natančno določne v 21.  in 22. členu Uredbe o KPLB. Ključni izziv javnega zavoda KPLB je v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kmetovalci in strokovnimi organizacijami najti ustrezno ravnovesje med izkoriščanjem in ohranjanjem Ljubljanskega barja. Na podlagi javnega pooblastila javni zavod izvaja tudi neposredni nadzor v naravi in upravlja s podatkovnimi zbirkami, ki se nanašajo na Krajinski park Ljubljansko barje. Delovanje javnega zavoda je natančno opisano v programskih dokumentih. Delovni telesi javnega zavoda sta svet zavoda KPLB in strokovni svet KPLB.

Predstavitvena spletna stran JZ Krajinski park Ljubljansko barje: https://www.ljubljanskobarje.si/

Dokumentarni film JZ Krajinski park Ljubljansko barje »Pozabljene in zamolčane vrednote vode«: POZABLJENE IN ZAMOLČANE VREDNOTE VODE – YouTube

 

Preskoči na vsebino