Občinski svet

Sestava občinskega sveta

IME IN PRIIMEK
PREDSEDNIK ODBORA
NASLOV
TELEFON
MARKO ČUDEN (SMC)
Odbor za komunalo in splošno preventivo
Podpeška cesta 279, Notranje Gorice
LILJANA BOŠNJAK (SMC) Pod Goricami 65, Brezovica
ALEŠ OGRIČ (SMC) Rakitna 396, Preserje
VERONIKA SUSMAN (SMC) Jezero 80, Preserje
MARTIN CVETKO (Lista mladih in zelenih) Mavsarjeva ulica 26, Notranje Gorice
KATJA AVANZO (Lista mladih in zelenih) Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo Podpeška cesta 336, Notranje Gorice
MIRAN REPAR (Lista mladih in zelenih) Kamnik pod Krimom 144, Preserje
BORIS MALOVRH (Lista mladih in zelenih)
Cesta na postajo 18, Brezovica
IGOR GABRIEL (SDS) Jezero 1 g, Preserje
MARTA BREGAR (SDS) Kamnik pod Krimom 151, Preserje
KLEMEN VELKAVRH (SDS)
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo
Podpeška cesta 308 a, Notranje Gorice
BREDA JESENKO (DESUS) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jezero 87, Preserje
TOMAŽ KERMAVNER (DESUS) Nova pot 76 a, Brezovica
NEJC VESEL (NSI) V Radno 16, Brezovica
DAMJAN RUS (Neodvisna lista za Občino Brezovica) Finančno – statutarno, pravni odbor Požarnice 78 h, Brezovica
GORAZD KOVAČIČ (Lista za Rakitno) Rakitna 112 c, Preserje
KLEMEN ZALETEL (SD) Cesta na postajo 1, Brezovica
MARIJA VERŠIČ (SLS) Remškarjeva cesta 40, Brezovica

Delovna telesa in odbori

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Breda Jesenko (predsednik) 
 • Marko Čuden
 • Martin Cvetko
 • Igor Gabriel
 • Nejc Vesel

Finančno, statutarno-pravni odbor

 • Damjan Rus (predsednik)
 • Breda Jesenko
 • Gorazd Kovačič
 • Boris Malovrh
 • Jana Pratneker
 • Jožef Selan
 • Veronika Susman

Odbor za komunalo in splošno preventivo

 • Marko Čuden (predsednik)
 • Janez Šuštaršič
 • Miran Repar
 • Nejc Vesel
 • Klemen Zaletel
 • Polona Glavan
 • Jože Peterka

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo

 • Klemen Velkavrh (predsednik)
 • Polona Raušl
 • Liljana Bošnjak
 • Marta Bregar
 • Marjana Plešnar Pirc
 • Martin Cvetko
 • Boris Malovrh

Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo

 • Katja Avanzo (predsednik)
 • Igor Gabriel
 • Dušan Dormiš
 • Janez Pristavec
 • Marija Veršič
 • Gorazd Kovačič
 • Aleš Ogrič

Nadzorni svet JKP Brezovica, d. o. o.

 • Janez Miklič (predsednik)
 • Jožef Selan
 • Miha Rus
 • Bernard Jesenko
 • Gorazd Krompič

Posvetovalno telo župana – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 • Marjana Plešnar Pirc (predsednik) – 051 317 398, marjana.plesnar@siol.net
 • Renata Brajer
 • Tanja Peklaj
 • Otmar Reiter
 • Dean Stepančič
 • Gorazd Krompič
 • Bernard Jesenko
 • Zdenka Oblak
 • Tomaž Kermavner
 • Alojz Dolžan

Pristojnosti in naloge občinskega sveta

1. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 18 članov.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

2. člen

Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.

3. člen

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

29. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

30. člen

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut občine ali odlok, mora občinski svet pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, obvezno pridobiti mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora.

31. člen

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Pristojnosti in naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vloga in glavne naloge sveta:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga lokalni skupnosti program za varnost v cestnem prometu in ustrezne ukrepe,
 • koordinira izvajanje nalog,
 • sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju ter ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • sodeluje z Javno agencijo za varnost prometa in ministrstvom pristojnim za promet.

Podlaga:

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih obsega:

 • Zakon o voznikih – ZVoz (Ur.l.RS, št. 109/10 z dne 30. 12. 2010),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – ZVoz-A (Ur.l.RS, 25/14 z dne 11. 4. 2014).

6. člen

(sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih)

(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot posvetovalno telo župana.

(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.

(3) Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

(4) Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinativno telo.

(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.