Občinska uprava

3370Organigram

Direktor občinske uprave mag. Ivanka Stražišar

Telefon: 01 3601 773

Delovno področje direktorja občinske uprave:

 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,
 • formalno pravna skladnost delovanja aktov občine,
 • vodenje projektnih skupin,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji,
 • pripravljanje razvojnih usmeritev za delo občinske uprave,
 • priprava aktov za potrebe organov občine,
 • usklajevanje dela med županom, kabinetom župana in občinsko upravo,
 • razporejanje dela med delavce javne uslužbence,
 • spremljanje zakonodaje in objav pomembnih za občino,
 • spremljanje poslovanja posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov,
 • druge naloge po nalogu župana,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
 • skrbi za zagotavljanje javnosti dela občinske uprave,
 • skrbi za delovanje občinskega sveta in delovnih teles pri občinskem svetu,
 • opravlja druge naloge po odredbi župana.

Uprava občine

IME IN PRIIMEK
PODROČJE
TELEFON
E-MAIL
NATAŠA REŽEK
tajništvo, kabinet župana
01 3601 770
051 638 438
NATAŠA SMREKAR
vodja kabineta župana
01 3601 770

mag. IVANKA STRAŽIŠAR

kmetijstvo
01 3601 773
041 750 483
URBAN ACMAN
družbene dejavnosti; kultura, šport;
družbene dejavnosti; sociala, šolska in predš. vzgoja, zdravstvo
01 3601 774
041 750 489
KRISTINA ŽUST
urbanizem, okolje in prostor, turizem
01 3601 789
051 630 360
GAŠPER JAMNIK
občinski svet, nadzorni odbor
01 3601 786
041 750 488
SAMO MOLE
komunala
01 3601 784
041 750 484
STANE KNAP
komunala
01 3601 776
041 750 486
PETER PERŠIN
komunala
01 3601 782
051 385 181
BRANKA ZALAR ŠTRITOF
kmetijstvo, komunala
01 3601 788
041 750 501
ALENKA SVETE
računovodstvo – finance
01 3601 775
041 750 485
NINA CVETKO (nadomešča SABINA CIRIKOVIĆ)
računovodstvo – finance
01 3601 890
031 261 875
MARJETKA SUSMAN
kadrovske zadeve
01 3601 777
041 750 487
SAŠA ŠTRAVS SMOLIČ
KS Brezovica, zaščita in reševanje
01 3601 779
051 630 350
URBANIST
Urbanist Peter Lovšin, Urbania d.o.o., Ljubljana
041 361 371
0590 100 32
ZIMSKA SLUŽBA
JKP Brezovica
01 3633 020
STANISLAV BELE
Medobčinska inšpekcijska služba
01 7555 423
01 7555 435

Področje za splošne in kadrovske zadeve

Kadrovski referent V.: Marjetka Susman
Pisarniški referent: Gašper Jamnik

Tel.: 01/3601 777, 01/3601 788
Faks: 01/3601 771
Elektronska pošta: meta@brezovica.si, gasper.jamnik@brezovica.si

Delovno področje kadrovskih in splošnih zadev:

 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • opravljanje administrativne podpore,
 • druge naloge v zvezi s tehničnim delovanjem občinske uprave,
 • organizacija in vodenje dela na pošti Rakitna,
 • organizacija in vodenje počitniških kapacitet Občine Brezovica,
 • tehnična in strokovna pomoč pri organizaciji dela »Dobrodelni županov sklad Brezovica«,
 • organizacija protokolarnih aktivnosti za potrebe občinske uprave,
 • urejanje zemljiško knjižnih zadev na področju komunale,
 • vodenje evidence najemnih pogodb za poslovne stavbe in prostore ter stanovanja,
 • vodenje registra stanovanj.

Področje za finance

Finančni referent V: Alenka Svete
Finančnik VII/1: N
ina Cvetko

Tel.: 01/3601 7775, 01/3601 890
Faks: 01/3601 771
Elektronska pošta: alenka@brezovica.si, nina.cvetko@brezovica.si

Delovno področje financ:

 • izstavljanje računov in vodenje evidence finančnih obveznosti ter izterjava finančnih obveznosti,
 • izstavljanje računov in vodenje evidence finančnih obveznosti ter izterjava finančnih obveznosti za krajevne skupnosti,
 • vodenje evidence za DDV,
 • opravljanje finančno-računovodskih nalog (knjiženje poslovnih dogodkov v programsko aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov, pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov),
 • izdaja, sprejem in obračun potnih nalogov,
 • usklajevanje dejanskega in knjižničnega stanja,
 • priprava blagajniške dokumentacije,
 • vodenje glavne knjige,
 • priprava predloga proračuna občine, priprava pregleda realizacije proračuna, spremljanje in nadzor izvrševanja proračuna,
 • pripravljanje dokumentov za knjiženje in kontiranje le-teh,
 • obračunavanje plač, drugih osebnih prejemkov in nagrad,
 • obračunavanje DDV in drugih zakonskih in pogodbenih obveznosti,
 • opravljanje finančno-računovodskih nalog (knjiženje poslovnih dogodkov v programsko aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov, pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov),
 • vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev,
 • izdelovanje periodičnih računov in zaključnega računa,
 • izvajanje računalniške obdelave podatkov,
 • priprava nalogov za plačilo in knjiženje,
 • vodenje blagajne, plačevanje nalogov prek organizacije, ki izvaja plačilni promet,
 • urejanje izpiskov in vodenje evidence.

Področje za družbene dejavnosti in socialno varstvo

Svetovalec za družbene dejavnosti in socialno varstvo: Urban Acman

Tel.: 01/3601 774, 01/3601 778
Faks: 01/3601 771
Elektronska pošta: urban.acman@brezovica.si

Delovno področje družbenih dejavnosti in socialnega varstva:

a) družbene dejavnosti in socialno varstvo:

 • strokovno svetovanje na področju javnega interesa (šole, vrtci, sociala, zdravstvo),
 • strokovno svetovanje na področju javnega interesa (šport, kultura, turizem),
 • opravljanje administrativne podpore za odbore s svojega področja,
 • vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na svojem področju,
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela,
 • vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na svojem področju.

Področje za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo

Višji svetovalec za področje okolja in prostora: mag. Ivanka Stražišar

Tel.: 01/3601 785, 01/3601 789
Faks: 01/3601 771
Elektronska pošta: ivanka@brezovica.si, urbanizem@brezovica.si, kristina.sijanec@brezovica.si

Delovno področje na področju okolja in prostora:

 • strokovno svetovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv,
 • strokovno svetovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv,
 • opravljanje administrativne podpore odborom in komisijam,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela urbanizma, kmetijstva in prostorskega načrtovanja,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine,
 • pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo,
 • opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Delovno področje na področju gospodarstva in kmetijstva:

 • pripravljanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva,
 • spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
 • skrbi za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti,
 • nudenje pomoči nosilcem razvoja kmetijstva in turizma,
 • sodelovanje pri promociji turistične danosti občine,
 • organiziranje, sodelovanje in nudenje pomoči pri organizaciji turističnih prireditev,
 • izdajanje odločb o dovolitvi izvajanja avto-taksi prevozov, o obratovalnem času gostinskih lokalov, o opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, mnenja o dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije ter soglasja za prodajo blaga,
 • potrjevanje tržnega reda tržnic,
 • opravljanje drugih strokovnih in upravnih nalog, ki sodijo v to področje.

Področje za komunalo in splošno preventivo

Svetovalec za komunalne zadeve: Stanislav Knap, Peter Peršin, Branka Zalar

Tel.: 01/3601 782, 01/3601 776, 01/3601 784
Faks: 01/3601 771
Elektronska pošta: stane@brezovica.si, peter@brezovica.si, branka.zalar@brezovica.si

Poslovni sekretar VI/1: Saša Štravs-Smolič

Tel.: 01/3601 779
Faks: 01/3601 771
Elektronska pošta: ks.brezovica@brezovica.si

Delovno področje na področju komunalnih dejavnosti:

 • opravljanje administrativne podpore za odbore s svojega področja;
 • vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na svojem področju;
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna;
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji;
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela; urejanje lokacijske dokumentacije za potrebe občanov ter opravlja terenske oglede,
 • vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja komunalne dejavnosti, cestnega gospodarstva, prometa, ekologije;
 • opravljanje strokovno tehničnih del na komunalnem področju.

Delovno področje na področju splošne preventive:

 • administrativna podpora KS Brezovica,
 • strokovno svetovanje na področju javnega interesa (civilna zaščita, požarna varnost),
 • izvajanje koordinacije z delom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika,
  naloge povezane z obračunom potnih nalogov,
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
 • priprava izplačil,
 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • opravljanje administrativne podpore,
 • druge tehnične naloge.